fbpx

Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

1-Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirketimiz Gurudwara Ashram Yoga-Meditasyon-Nefes Alternatif Terapi Teknikleri-Nazmi Gür (Bundan böyle Gurudwara Asram Yoga olarak anılacaktır) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ticari faaliyetler, kapsamında toplanıp saklanmaktadır.

Toplanan bütünün kişisel veriler hukuki ve ticari gereklerden dolayı şirketimiz veri envanterinde belirlenen süreler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir.

3-Toplanan Kişisel Veriler

Üye olurken tarafınızca verilen kişisel veriler : Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, adres bilgisi, doğum tarihi, e-mail adresi, cep telefonu, sabit telefon numarası, fotoğraf

Hizmet/paket satın alınırken tarafınızca verilen kişisel veriler: Hizmetin/paketin türü, banka ve kredi kartı bilgileri (banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu vb.), vergi dairesi ve fatura bilgileri, imza.

Tarafınızca verilmeyen veriler: Gurudwara Ashram Yoga’nın gerektiği takdirde altyapısını geliştirmek amacıyla topladığı ve kişisel veri niteliği taşımayan veriler ile üçüncü kişilerce toplanan davranışsal veriler.

4-Kişisel Verilerin Toplanma Amacı:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolaylıkla ürün satışı yapılabilmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcı verilerin KVKK uyarınca işlenebilmesi,
 • Satılan ürün ve verilen hizmetin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza bunlarla ilgili bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Kullanıcı/Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözülmesi, bu konuda etkin bir hizmet sunulması,
 • Kullanıcı/Müşteri ile satılan ürün ile ilgili gerektiğinde ve tarafınızca izin verildiği ölçüde iletişime geçilebilmesi, web sitesi ve mobil uygulama üzerindeki Kullanıcı/Müşteri deneyiminin daha iyi hale getirilebilmesi,
 • Sözleşme ilişkisi kapsamında ve izin verildiği ölçüde, Kullanıcı/Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Gurudwara Ahram Yoga’nın ticari stratejilerinin belirlenmesi,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanılmasının önlenmesi,
 • Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulmasının ve KVKK’na uygun işlem yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Muhasebe ve mali işlemlerin uygulanması ve takibi,
 • Tarafınızca verilen mali bilgilerin güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuat ve hukuki süreçlerle ilgili hususların sizlerle paylaşılması,
 • Kimliğiniz ve verileriniz gizli tutulmak kaydıyla, istatistiki değerlendirmeler yapılarak veri tabanı oluşturulması ve bunların pazar araştırmalarında kullanılması,

amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

5-Kredi kartı ve Mail-order bilgileriniz:

Kredi kartı ve gizli nitelikteki mali bilgileriniz, talep ettiğiniz taktirde, Gurudwara Ashram Yoga tarafından GDPR, KVKK ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen kurallar dahilinde bu bilgiler sistemimizde tutulmamaktadır.

Mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz ise Gurudwara Ashram Yoga tarafından gizlilik prensibine göre saklanmaktadır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 (altmış) gün süre ile bekletilip, daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında Gurudwara Ashram Yoga’ya göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu, bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz ederek bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için, herhangi bir risk oluşturmamaktadır.

6-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp saklanmaktadır.

 

7-Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız:

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca, Gurudwara Ashram Yoga tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklarınıza sahipsiniz:

 • Kişisel veriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bent uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Buna göre, Gurudwara Ashram Yoga’ya başvurarak kişisel verilerinizin tutulmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, iş ve/veya sözleşme ilişkisinin devamı için zorunlu olmayan, yasal yükümlülüğümüz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya KVKK’da saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizi silmekteyiz. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi yahut anonimleştirilmesi işlemleri, tarafınızın bu yöndeki açık talebi veya tarafımızca aşağıdaki koşullarda gerekli görülen hallerde gerçekleştirilir.

8- Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri, Saklanma, Yok Edilme veya Anonimleştirilme Koşulları:

Gurudwara Ashram Yoga, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verilerinizi, KVKK madde 7 ve 17 ile Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Gurudwara Ashram Yoga tarafından kişisel verilerinizin silinmesi, kişisel verilerinizin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Gurudwara Ashram Yoga, veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

Gurudwara Ashram Yoga tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Gurudwara Ashram Yoga tarafından kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

9- Elektronik İletilerin Engellenmesi

Gurudwara Ashram Yoga’ya ait web sitesi e-mail adresi veya mobil uygulama üyeliği üzerinden tarafınıza gönderilen bilgilendirme amaçlı iletileri, istediğiniz anda engelleyebilir ve bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz.

10- Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası hükümleri, Gurudwara Ashram Yoga tarafından, her zaman ve herhangi bir sebeple, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Politikası’nın web sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

Go to top